TURYSTYKA I REKRACJA I STOPNIA

Studia pierwszego stopnia,
Terminy rejestracji internetowej tryb stacjonarny od 04.06.2018 – 06.07.2018
Terminy rejestracji internetowej tryb niestacjonarny od 04.06.2018 – 22.10.2018


Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) konkurs świadectw dojrzałości
b) punkty za język obcy,
c) ocenę stanu zdrowia;
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 82 punkty, w tym:
- maksymalnie 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości
- maksymalnie 10 pkt. za język obcy

 

A. KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
W konkursie świadectw dojrzałości punkty kwalifikacyjne przyznane zostają na podstawie tabel przeliczeniowych uwzględniających wyniki egzaminów, wyrażone w punktach procentowych, z następujących przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”):
- język polski
- język obcy
- przedmiot wybrany przez kandydata

*Jeśli kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu, pod uwagę brany będzie egzamin obowiązkowy z matematyki.

*Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, uzyskają
maksymalną ocenę z danego przedmiotu. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.

*Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.

 

„Międzynarodowa matura” (IB)
– kandydaci legitymujący się świadectwem „matury międzynarodowej” przyjmowani będą na zasadach określonych w tabeli (IB):

Zasady przeliczania wyniku egzaminu matury międzynarodowej

Wyniki matury wyrażone w punktach

Przyznane punkty

Poziom SL

Poziom HL

7

7-6

24

6-5

5-4

19

4-3

3-2

14

2

-

9

 

TABELE PRZELICZENIOWE WYNIKÓW EEGZAMIU DOJRZAŁOŚCI NA PUNKTY KWALIFIKACYJNE

Nowa matura

Tabela nr 1

Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego - poziom podstawowy

 

Wyniki matury wyrażone w procentach

 

Przyznane punkty

 

100-96

18

95-91

16

90-86

14

85-81

12

80-76

11

75-71

10

70-66

9

65-61

8

60-56

7

55-51

6

50-46

5

45-41

4

40-36

3

35-31

2

30

1

Tabela nr 2

Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego - poziom rozszerzony

 

Wyniki matury wyrażone w procentach

 

Przyznane punkty

 

100-96

24

95-91

22

90-86

20

85-81

18

80-76

16

75-71

15

70-66

14

65-61

13

60-56

12

55-51

11

50-46

10

45-41

9

40-36

8

35-31

7

30

6

 

Stara matura
egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach

Tabela nr 3

Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego - 5 stopniowa skala ocen

Wyniki matury wyrażone oceną

Przyznane punkty

 

5

24

4

15

3

6

Tabela nr 4

Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego - 6 stopniowa skala ocen

Wyniki matury wyrażone oceną

Przyznane punkty

 

6

24

5

19

4

14

3

9

2

4

 

Tabele do przeliczenia uzyskanych punktów za język obcy:
Nowa matura

 

Ocena

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Punkty

Celujący

-

95-100%

10

Bardzo dobry

-

79-94%

8

Dobry

79-100%

61-78%

6

Dostateczny

57-78%

41-60%

4

Dopuszczający

30-56%

30-40%

2

 

Stara matura

 

 

Ocena

Punkty

Celujący

10

Bardzo dobry

8

Dobry

6

Dostateczny

4

Dopuszczający / Mierny

2

 

 

 

B. OCENA STANU ZDROWIA
Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: https://awfgda.akademus.pl/kandydat/rekrutacja/rejestracja/ zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej, w terminach określonych w niniejszej Informacji.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu IRK, a w szczególności, za wpisanie przez zainteresowanego wyników z egzaminu maturalnego/średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia, różniących się od stanu faktycznego.

2. Rekrutacja na studia jest postepowaniem konkursowym w ramach wyznaczonych przez Senat uczelni limitów przyjęć na studia.

Odstąpienie od któregokolwiek etapu postępowania rekrutacyjnego jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.

3. W ramach postępowania rekrutacyjnego, na stronie internetowej uczelni oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w holu głównym AWFiS, ogłoszone zostaną następujące listy:

- lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym,

- lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia

- lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.

4. Kandydat, wstępnie zakwalifikowany, zobowiązany jest w określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną terminie 4 kolejnych dni, do złożenia następujących dokumentów:

a) podpisane podanie wydrukowane z systemu IRK;

b) kserokopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu);

c) oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawionego WYŁĄCZNIE przez lekarza medycyny pracy, zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia; (wzór zaświadczenia załącznik nr 2)
(skierowanie do lekarza medycyny pracy_załącznik nr 1)
Uczelnia nie ponosi kosztów badań lekarskich.

d) kserokopię dowodu osobistego lub, w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał do wglądu);

e) obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w systemie IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg). Fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie fotografii innych niż określonych wymogami dla dowodów osobistych.

f) dowód wpłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym dowód wpłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku gdy kandydat nie dokona wpłaty w terminie jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Opłata jest bezzwrotna.

5. Określenie terminu 4 dni oznacza datę wpłynięcia dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

6. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego dopełnienie odbywać się będzie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów pozostaje zasada złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni od daty ogłoszenia na stronie internetowej liczby wolnych miejsc. Kandydat na bieżąco może sprawdzać swoją pozycję na liście rankingowej. W przypadku zwolnienia się miejsc na skutek rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych na studia, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wysyła zawiadomienie drogą mailową do osób (w ramach ustalonych limitów) z kolejnych pozycji listy rankingowej. Dotyczy to jedynie osób znajdujących się na liście rankingowej kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek i rodzaj studiów. Informacja o osobach wstępnie zakwalifikowanych z kolejnych pozycji rankingowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej uczelni oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w holu głównym AWFiS. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów w ciągu 4 kolejnych dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną.

7. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.

8. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.

9. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od jej decyzji kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uwaga ta dotyczy wszystkich sytuacji w czasie trwania kwalifikacji na studia.

10. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

11. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po złożeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

 

Ocena

Punkty

Celujący

10

Bardzo dobry

8

Dobry

6

Dostateczny

4

Dopuszczający / Mierny

2