Kurs przygotowawczy

KLUB SPORTOWY
AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
w Gdańsku

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA AWFiS W 2016r.

1. Kierunki studiów:
- Wychowanie Fizyczne
- Fizjoterapia
- Sport
- Terapia zajęciowa

2. Organizator: Klub Sportowy AZS AWFiS, 80-336 Gdańsk,
ul. Czyżewskiego 29
tel.: (58)552 47 21

3. Termin kursu: 04 – 10.06.2016 r.

4. Forma zapisu na kurs: wpłata na konto Klubu AZS AWFiS z informacją: imię i nazwisko osoby biorącej udział w kursie,  wybrany kierunek oraz wybrane  dyscypliny sportu.

5. Numer konta bankowego:  Bank PeKaO S.A. 69 1240 1242 1111 0000 1588 1539  lub w kasie Klubu  AZS AWFiS Gdańsk ul. Czyżewskiego 29 w godz.9.00 –14.30

6. Egzamin sprawności fizycznej:

Kierunek Wychowanie Fizyczne:
Egzamin sprawności fizycznej obejmuje sprawdziany z pływania oraz 2 dyscyplin do wyboru spośród:
a) gimnastyki,
b) lekkiej atletyki
c) dwóch wybranych spośród czterech zespołowych gier sportowych tj. koszykówki, piłki nożnej, ręcznej, siatkowej.

Zakres zajęć na kursie:
- można  wybrać: 3 dyscypliny indywidualne: la, gimnastyka, pływanie
- lub 2 spośród 3 dyscyplin indywidualnych: la, gimnastyka, pływanie  i 2 gry zespołowe spośród 4: piłka nożna, piłka ręczna, piłka sitkowa i koszykówka.

Kierunek Fizjoterapia:
Egzamin sprawności fizycznej polega na sprawdzeniu umiejętności pływania na dystansie
50 m dowolną wybraną przez siebie techniką pływania sportowego.
- kurs obejmuje zajęcia z pływania

Kierunek Sport:
Należy pamiętać, że o przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które udokumentują uprawianie sportu kwalifikowanego w dyscyplinach olimpijskich (podanych w informatorze ) przez co najmniej 3 lata i uzyskały minimum II klasę sportową.
Egzamin sprawności fizycznej obejmuje:
- sprawdzian umiejętności pływania,
- obowiązkowy test Cooper`a - bieg w czasie 12 min oraz dwie wybrane próby spośród trzech: bieg na dystansie 50m, bieg ze zmianą kierunku, po kopercie 3 x 5m. podciąganie na drążku.

Zakres zajęć na kursie :
- zajęcia z pływania
- przygotowanie do testu Cooper’a, biegu ze zmianą kierunku po kopercie 3 x 5 m., podciąganie na drążku i bieg na 50 m.

9. Informacja dodatkowa: w KS AWFiS Gdańsk istnieje możliwość kontynuowania kariery sportowej w dyscyplinach: gimnastyka sportowa mężczyzn, judo, la, pływanie, szermierka, rugby, tenis stołowy, wioślarstwo, żeglarstwo.

10. UWAGI KOŃCOWE:

- Wybrane dyscypliny nie dotyczą późniejszego wyboru na egzaminie.
- Kurs odbędzie się tylko przy określonej liczbie chętnych kandydatów. Minimalna liczba osób, która warunkuje odbycie kursu wynosi 100.

- W przypadku odwołania kursu wszystkie wpłaty zostaną odesłane na konta z których zostały zlecone przelewy a środki wpłacone do kasy klubu będą wypłacane z kasy klubu. Od wszystkich wpłat zostanie potrącona opłata administracyjna w wysokości 5 pln.