Obowiązek segregacji odpadów komunalnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

03.07.2020

Informujemy Państwa, że począwszy od dnia 6 września 2019 r. istnieje ustawowy obowiązek zbierania 
w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych nałożony na właścicieli
nieruchomości, nowelizacją ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
(Dz.U.2018.1454 t. j. z dnia 2018.07.30) z dnia 19 lipca 2019r., DZ.U.2019.poz 1579. Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi Uchwała Nr XVII/423/19 Rady Miasta Gdańsk
z dnia 28 listopada 2019 r .w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska
oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.). Od tej chwili
tj. od dnia 30.06.2020 r. wszystkie odpady oddajemy jako segregowane. Obowiązek segregacji bezwzględnie dotyczy wszystkich pracowników Uczelni , studentów oraz firm współpracujących. Dokładna segregacja przedstawiona poniżej dostępna jest na stronie Ministerstwa Środowiska: https://www.gov.pl/web/srodowisko/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych https://www.gdansk.pl/segregacja Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu wprowadza obowiązkową segregację wszystkich odpadów komunalnych
powstających na terenie Uczelni. Odpady segregowane należy wyrzucać wyłącznie do odpowiednio oznakowanych pojemników ustawionych
na korytarzach na 5 frakcji: 1) papier - pojemnik niebieski 2) szkło - pojemnik zielony 3) metale i tworzywa sztuczne - pojemnik żółty 4) bio - pojemnik brązowy 5) resztkowe - pojemnik szary Szczegółowe informacje dotyczące sposobu segregacji znajdują się również przy pojemnikach na odpady stojących
na korytarzu. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Wróć