STUDIA DOKTORANCKIE

Rekrutacja  na stacjonarne/niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej rok akademicki 2017/2018

Termin składania dokumentów na studia doktoranckie:
od 1 czerwca do 22 września 2017 r (okres urlopowy: 21.08. -08.IX.2017), 

Uwaga: Dopuszczalne jest przesłanie dokumentów pocztą, liczy się data wpływu dokumentacji, a nie jej nadania.

Wymagane dokumenty:
- Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają komplet dokumentów (w teczce wiązanej) w Sekretariacie Studiów Doktoranckich,
- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z tematem pracy magisterskiej, z informacją o średniej ze studiów jednolitych studiów magisterskich lub I stopnia licencjackich i II stopnia magisterskich (minimum 4,0 dla kandydatów na studia stacjonarne) potwierdzone przez właściwy dziekanat  (druk PDF),
- CV,
- kwestionariusz osobowy (druk PDF),
- kserokopie dowodu osobistego,
- dwie podpisane fotografie + płyta CD (1 szt. 35x45mm; 1 szt. 4x5cm),
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich - oryginał (absolwenci tegoroczni mogą złożyć potwierdzenie złożenia egzaminu magisterskiego uzyskane z dziekanatu wraz z oceną z egzaminu),
- zgoda samodzielnego pracownika nauki AWFiS na objęcie kandydata opieką naukową (druk PDF),
- dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia (staże naukowe, działalność w kołach naukowych, udziały w konferencjach, certyfikat z języka),
- zarys projektu  badawczego przyszłej pracy doktorskiej,
- udokumentowany wykaz publikacji naukowych oraz prac złożonych lub przyjętych do druku (pożądane jest dołączenie kserokopii),
- potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na nr konta: 88103011170000000088995007 CITI Bank Handlowy,
     
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się po 20 września br. i obejmować będzie:
- weryfikację dokumentacji potwierdzającej posiadane uprawnienia do odbywania studiów doktoranckich,
- egzamin pisemny z języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego),
- rozmowę kwalifikacyjną mającą na celu ocenę wiedzy z obranego kierunku studiów i zainteresowań naukowych – w szczególności:
- planowanego projektu badawczego,
- przesłanek podjęcia studiów doktoranckich,
- dotychczasowych osiągnięć zawodowych,
- zainteresowań naukowych,
- możliwości prowadzenia badań związanych z pracą doktorską.
- ocenę osiągnięć akademickich i naukowych kandydata.