STUDIA DOKTORANCKIE

Rekrutacja  na stacjonarne/niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej cykl 2018-2022

Termin składania dokumentów na studia doktoranckie:
od 1 czerwca do 14 września 2018 r (okres urlopowy: 16.08. -07.IX.2018), 

Uwaga: Dopuszczalne jest przesłanie dokumentów pocztą, liczy się data wpływu dokumentacji, a nie jej nadania.

Wymagane dokumenty:

- Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają komplet dokumentów (w teczce wiązanej) w Sekretariacie Studiów Doktoranckich,
- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z tematem pracy magisterskiej, z informacją o średniej ze studiów magisterskich lub łącznie ze studiów I i II stopnia potwierdzone przez właściwy dziekanat (druk PDF),
- zgoda na objęcie kandydata opieką naukową przez samodzielnego pracownika naukowego AWFiS (druk PDF),
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim - (tegoroczni absolwenci mogą złożyć potwierdzenie złożenia egzaminu magisterskiego uzyskane z dziekanatu wraz z oceną),
- kwestionariusz osobowy (druk PDF),- życiorys (CV),
- kserokopie dowodu osobistego,
- fotografie 2 szt.(35x45mm; 4x5cm) oraz płytę CD z fotografią. Plik ze zdjęciem nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem jpg. Fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodu osobistego. Niedopuszczalnym jest zamieszczenie fotografii innych niż określonych wymogami dla dowodów osobistych.
- dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia (staże naukowe, działalność w kołach naukowych, udziały w konferencjach),
- zaświadczenie o ewentualnym złożeniu egzaminu państwowego z nowożytnego języka obcego, objętego postępowaniem rekrutacyjnym (certyfikat),
- zarys projektu badawczego przyszłej pracy doktorskiej,
- udokumentowany wykaz publikacji naukowych oraz prac złożonych lub przyjętych do druku (pożądane jest dołączenie kserokopii),
- potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na nr konta: 88103011170000000088995007 CITI Bank Handlowy,

     
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się po 20 września br. i obejmować będzie:
- weryfikację dokumentacji potwierdzającej posiadane uprawnienia do odbywania studiów doktoranckich,
- egzamin pisemny z języka angielskiego,
- rozmowę kwalifikacyjną mającą na celu ocenę wiedzy z obranego kierunku studiów i zainteresowań naukowych – w szczególności:
- planowanego projektu badawczego,
- przesłanek podjęcia studiów doktoranckich,
- dotychczasowych osiągnięć zawodowych,
- zainteresowań naukowych,
- możliwości prowadzenia badań związanych z pracą doktorską.
- ocenę osiągnięć akademickich i naukowych kandydata.