Rocznik Naukowy

ROCZNIK NAUKOWY AWFiS w Gdańsku jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 1991 roku. Publikujemy oryginalne prace naukowe powstałe w wyniku badań własnych oraz prace przeglądowe dotyczące nauk o sporcie, w szczególności technologii treningu sportowego i pedagogiki sportu, nauk o zdrowiu, a zwłaszcza teorii aktywności fizycznej i zdrowia, nauk o turystyce z perspektywą teorii i pedagogiki turystyki aktywnej, kulturowej i regionalnej.

Regulamin recenzowania i przyjmowania prac
Przyjmujemy prace, które są zgodne z naszą tematyką. Nadsyłane teksty są wstępnie oceniane przez redakcję RN i te z nich, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji odsyłamy Autorom bez oceny merytorycznej. Do wydruku należy załączyć oświadczenie, że tekst nie był nigdzie publikowany. W pracy zespołowej oświadczenie może złożyć autor główny w imieniu pozostałych współautorów. Praca jest recenzowana przez dwóch recenzentów, których wybiera redakcja. Personalia Autorów i Recenzentów do chwili publikacji drukiem pozostają do wiadomości redakcji.
W przypadku pracy zespołowej konieczne jest załączenie informacji nt. wkładu poszczególnych współautorów w powstanie pracy wg następującego kodu literowego: A – projekt badania; B – zebranie danych; C – analiza statystyczna; D – interpretacja danych; E – przygotowanie maszynopisu;
F – przegląd piśmiennictwa; G – zapewnienie finansowania.
Niedopuszczalne jest wymienianie jako autorów osób, których udział w powstanie pracy jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca (tzw. guest authorship). Niewłaściwe jest też pomijanie informacji na temat udziału w powstaniu publikacji osób, które faktycznie się przyczyniły do powstania publikacji. Powinno to znaleźć wyraz czy to w formie podziękowań na końcu tekstu, czy umieszczenia tej osoby w gronie autorów. Zjawiska ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej.
Autorzy są zobowiązani przedstawić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ROCZNIK NAUKOWY uzyskał 6 pkt. (ujednolicony wykaz punktowanych czasopism naukowych MNiSW  z dnia 23 grudnia 2015).

ROCZNIK NAUKOWY od 2005 r. jest punktowany w Index Copernicus 49.05 (standarized value 5.40) pkt. za 2014.

Artykuły można przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
wydawnictwo@awf.gda.pl
albo pocztą tradycyjną na adres:
Dział Wydawnictw AWFiS ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk.

Redakcja ROCZNIKA NAUKOWEGO przyjmuje teksty sporządzone wg wytycznych zawartych w Informacji dla Autorów.

LISTA RECENZENTOW
 
Recenzenci tomu XXVIII (2018)
Karolina Buczkowska-Gołąbek
Tomasz Czuba
Marzena Grdeń
Halina Hanusz
Wojciech Janicki
Joanna Jedel
Maciej Łuczak
Agnieszka Maciejewska-Skrendo
Beata Meyer
Radosław Muszkieta
Henryk Olszewski
Andrzej Rykała
Marek Sawczuk
Dariusz Słapek
Aleksander Stuła
Renata Urban
Andrzej Wieczorek
Monika Żmudzka
 

Recenzenci tomu XXVII (2017)
Tadeusz Ambroży
Waldemar Andrzejewski
Jarema Batorski
Iwona Bąk
Maciej Bernasiewicz
Anna Bodasińska
Dagmara Budnik-Przybylska
Jan Wojciech Cynarski
Henryk Duda
Ewa Dybińska
Roland Fiszer
Tomasz Gabryś
Marzena Grdeń
Ewa Grymel-Kulesza
Monika Guszkowska
Halina Hanusz
Janusz Iskra
Małgorzata Kawa
Kazimierz Kochanowicz
Marcin Kochanowski
Stanisław Kowalik
Wioletta Łubkowska
Tomasz Marcysiak
Radosław Muszkieta
Andrzej Pawłucki
Marek Popowczak
Andrzej Rokita
Ewa Rydzewska
Jerzy Sadowski
Stanisław Sawczyn
Aleksander Stuła
Jan Supiński
Dorota Szade
Danuta Umiastowska
Marta Wieczorek
Agnieszka Zalewska-Meler
Kamil Zeidler
Janusz Zieliński
Monika Żmudzka-Brodnicka

Recenzenci tomu XXVI (2016)
Ryszard Bartoszewicz
Anna Bodasińska
Andrzej Buczyński
Dagmara Budnik-Przybylska
Henryk Duda
Marzena Grdeń
Igor Grigus
Halina Hanusz
Krzysztof Klauza
Stanisław Kowalik
Dariusz Kruczkowski
Magdalena Krzykała
Mariusz Lipowski
Józef Majewski
Eligiusz Małolepszy
Waldemar Moska
Radosław Muszkieta
Marek Napierała
Natalia Pobirchenko
Marzena Podgórska
Marek Popowczak
Jacek Przybylski
Łukasz Radzimiński
Aleksander Stuła
Dorota Szade
Andrzej Szwarc
Renata Urban
Marta Wieczorek
Weronika Wrona-Wolny
Mariusz Zasada
Monika Żmudzka-Brodnicka
Grzegorz Żurek

Recenzenci tomu XXV (2015)
Marta Borowska-Stefańska
Grażyna Brzezińska-Rajszys
Zbigniew Jastrzębski
Maciej Jóźwik
Ewa Kupcewicz
Mariusz Lipowski
Barbara Marciszewska
Tomasz Michalski
Jolanta Mogiła-Lisowska
Kazimierz Nagody-Mrozowicz
Marek Napierała
Monika Opanowska
Józef Opara
Stanisław Oszczak
Natalia Pobrichenko
Stanisław Sawczyn
Janusz Skalski,
Teresa Socha
Andrzej Szwarc
ks. Bp Wiesław Śmigiel


Recenzenci tomu XXIV (2014)

Tadeusz Ambroży
Ewa Dybińska
Tomasz Frołowicz
Margarita Ilieva
Zbigniew Jastrzębski
Romana Kadzikowska-Wrzosek
Alicja Kosakowska
Wiesława Kuźniar
Katarzyna Kotarska
Grzegorz Lech
Mariusz Lipowski
Radosław Muszkieta
Ewa Niedzielska
Anna Orkwiszewska
Marcin Pasek
Krzysztof Perkowski
Marzena Podgórska
Stanisław Sawczyn
Teresa Zwierko
Adrian Lubowiecki-Vikuk
Anna Nitecka-Walerych,
Rajmund Tomik
Danuta Umiastowska
Jan A. Wendt
Barbara Wilk
Kazimierz Witkowski
Weronika Wrona-Wolny
Alicja Zaleska-Nowak
Artur Ziółkowski

Recenzenci tomu XXIII (2013)
Tadeusz Ambroży
Tomasz Gabryś
Marek Graczyk
Kazimierz Kochanowicz
Piotr Kunysz
Mariusz Lipowski
Waldemar Moska
Radosław Muszkieta
Beata Pluta
Michał Staniszewski
Bp Wiesław Śmigiel
Donata Wojtas-Ślubowska

Recenzenci tomu XXII (2012)
Tadeusz Ambroży
Zbigniew Dziubiński
Dobiesław Dudek
Krzysztof W. Jankowski
Wojciech Jans
Zbigniew Jastrzębski
Jarosław Jaszczur-Nowicki
Mariusz Lipowski
Danuta Umiastowska

Recenzenci tomu XXI (2011)
Robert Dargiewicz
Władysław Jagiełło
Mariusz Lipowski
Viktor Mishchenko
Wojciech Przybylski
Małgorzata Resiak
Stanisław Sawczyn
Andrzej Suchanowski

Recenzenci tomu XX (2010)
Tadeusz Ambroży
Ewa Babicz-Zielińska
Sławomir Drozdowski
Zbigniew Jastrzębski
Kazimierz Kochanowicz
Andrzej Krawański
Ryszard Panfil
Elżbieta Prętkiewicz-Abacjew
Stanisław Sawczyn
Stanisław Socha
Andrzej Suchanowski
Andrzej Wieczorek
Zdzisława Wrzosek