Trzeci  termin egzaminu z:

 1. "Teorii i metodyki pływania" - dla studentów studiów stacjonarnych 2 stopnia, 2 roku, WF

 2. "Dydaktyki pływania" - dla studentów studiów stacjonarnych 2 stopnia, 2 roku, SPORT

odbędzie się w dniu 09.03.2017r., o godz. 10.00 - w sali 118 (przy pływalni)

 

===========================================

 

                                                             INFORMACJA  DLA  STUDENTÓW

              II st. II WF,  3 sem.     studia niestacjonarne
1. Studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczeń do dnia egzaminu tj. 4.02.2017, 
zgodnie z Regulaminem studiów,  tracą prawo do I terminu i są zobowiązani 
do uzyskania zaliczenia ćwiczeń do dnia II terminu egzaminu. 
(w WU są nieklasyfikowani w I terminie)

2. Zgodnie z Regulaminem Studiów § 19 pkt.5,6,7:

Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, zobowiązany jest przedstawić egzaminatorowi
usprawiedliwienie nieobecności najpóźniej w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności, która ją spowodowała.
Jeżeli egzaminator uzna usprawiedliwienie za wystarczające, student nie traci terminu a wykładowca wyznacza datę egzaminu.

Od decyzji egzaminatora uznającej usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie za niewystarczające, studentowi, 
przysługuje prawo odwołania do Dziekana.

Student, który nie przedstawił egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności lub którego usprawiedliwienie
uznane zostało za niewystarczające, utracił prawo do zdawania egzaminu w terminie podstawowym lub poprawkowym,  co jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem studenta.

3. Studenci indywidualnie umawiają się ze swoim prowadzącym 
na zaliczenie poprawkowe oraz z egzaminatorem na II termin egzaminu.

=================================================

 

AKADEMICKIE  MISTRZOSTWA  POMORZA

 

 

 Z A K Ł A D    SPORTÓW  WODNYCH

semestr  letni  2016 / 2017

 

dr  Piotr  Makar  -  Kierownik Zakładu Pływania
stanowisko:    adiunkt
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:   piotrmakar@wp.pl
Dyżur:  środa        13.15 - 14.00
            czwartek    10.15 - 11.00

 

prof. nadzw. dr hab.  Stanisław  Przybylski
stanowisko:    prof. nadzw.
Pok. 237
Tel.: 58/55–47-219
e-mail:  stanislawprzybylski@onet.eu
Dyżur:  wtorek  9.30 - 10.30

 

dr  Barbara  Waade
stanowisko  -  starszy  wykładowca
Pok. 236
Tel.: 58/55–47-162
e-mail: waade@post.pl 
Dyżur:    wtorek   12.00  - 12.30
              wtorek    13.15 - 14.30

 

dr  Alicja  Pęczak – Graczyk
stanowisko:    adiunkt
Pok. 231
Tel.: 58/55–47-364
e-mail:   alicjapeczak@wp.pl
Dyżury:  czwartek  9.30 - 11.00

 

dr Dariusz Skalski 
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:  dskalski60@gmail.com
Dyżur:  czwartek  11.00 - 12.30

 

mgr Hanna Maksim
Pok. 230  lub  pokój trenerów na Pływalni
Tel.: 130  lub  210
e-mail: h.maksim@wp.pl
Dyżur:   wtorek  13.45 - 15.15

 

 

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania 
ukierunkowanych na prace magisterskie w roku akademickim 2015 / 2016:

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

 


Szczegółowa tematyka prac magisterskich
(konkretne propozycje tematów prac magisterskich) 
znajduje się w gablocie Zakładu Pływania ( hol przy pływalni)