Jesteś tutaj: Uczelnia > Wydziały > Wydział Wychowania Fizycznego > Katedry i Zakłady > Katedra Nauk Przyrodniczych > Zakład Anatomii i Antropologii

Nauczyciele - dyżury / konsultacje

Nauczyciele Zakładu

 

UWAGA:

 

 Proszę często sprawdzać tę stronę gdyż godziny dyżurów mogą się zmieniać.

W czasie sesji zaliczeniowej/egzaminacyjnej nie ma zajęć, zatem niektórzy nauczyciele zmienili swoje godziny konsultacji. Proszę to sprawdzić.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU ANATOMII I ANTROPOLOGII/ DIRECTOR DEPARTMENT


dr hab. Barbara Duda - Biernacka, prof. AWFiS

Dyżur: środa, godz. 8.00-9.30

pok. 314 budynek A

Telefon: (58) 55 47 304
e-mail: anatomia@awf.gda.pl
e-mail: barbara.duda-biernacka@awf.gda.pl

 

 

WYKŁADOWCY / LECTURERS

dr Ewa Wójtowicz

Dyżur: środa godz. 7.30 - 8.15 oraz 9.15-10.00   Urlop w dniach 24 - 25.04.2019 r.
pok. 309, 310, 311 lub 315 budynek A

Telefon: (58) 55 47 257 lub 393 lub 275
e-mail: ewa.wojtowicz@awf.gda.pldr Damian Jeżyk

Dyżur: czwartek, godz. 12.00-13.30
pok. 308, 312, 315 lub 316 budynek A

Telefon: (58) 55 47 326 lub 275
e-mail: damian.jezyk@awf.gda.pldr Iwona Bonisławska

Dyżur: poniedziałek godz. 9.30 - 11.00   Urlop w dniach 23 - 26.04.2019 r.
pok. 309 budynek A / 15 budynek A

e-mail: iwona.bonislawska@awf.gda.pl

nbsp]

mgr Katarzyna Micielska

Dyżur: poniedziałek godz. 12.30-14.00  Urlop w dniu 23.04.2019 r.
pok. 309 budynek A

e-mail: katarzyna.micielska@awf.gda.pl

 

mgr Monika Błudnicka (doktorantka)

e-mail: mbludnicka@interia.pl

 

 

 

Ogłoszenia zakładu

Uwaga .

OGŁOSZENIA ZAKŁADU

 

[nbsp

 

Szanowni Studenci

Prosimy możliwie szybko założyć konto mailowe grup i roku by tą drogą otrzymywać

materiały dydaktyczne, informacje o zaliczeniach itp.

 

[nbsp/

 

Każda osoba przystępująca do egzaminu/zaliczenia obowiązana jest wylegitymować się dowodem tożsamości ze zdjęciem (pod rygorem niewpuszczenia na salę).

 

Zwolnienia z egzaminu:

Należy mieć średnią z wszystkich zaliczeń z obu semestrów 4,0 w tym z wykładów. Osoba, która zaliczała poprawkowo któreś z kolokwiów traci takie uprawnienia. Zwalniamy najlepszych!

 

Studia Zaoczne/Niestacjonarne

Fizjoterapia zaoczna

Zaliczenie w sobotę, 9 marca, godz. 10.00

Konieczne są rysunki szkieletu!

Zostały do Was wysłane pliki które należy sobie wydrukować w wysokiej jakości.

Studia stacjonarne

 

Zaliczenie z wykładów i ćwiczeń z anatomii:

 

Grupy mgr Micielskiej

zdają w poniedziałek, 11 marca o godz. 16.20 w sali 311.

Trzeba mieć rysunki szkieletu.

PONIEWAŻ TO TERMIN PO SESJI POPRAWKOWEJ, DO ZALICZENIA MOGĄ PRZYSTĄPIĆ TYLKO TE OSOBY, KTÓRE MAJĄ PISEMNĄ ZGODĘ DZIEKANA (przedłużenie sesji)! NIKT INNY NIE ZOSTANIE DOPUSZCZONY DO ZALICZENIA!

 

Grupy dra Jeżyka

TZ: trzecie kolokwium poprawkowe odbędzie się

w czwartek, 7 marca, w sali 311/312 o godz. 15.20

Trzeba mieć rysunki szkieletu.

 

 

WF i S - czwarte kolokwium poprawkowe odbędzie się

w poniedziałek, 11 marca, o godz. 15.15 w sali 311

Trzeba mieć rysunki szkieletu.

PONIEWAŻ TO TERMIN PO SESJI POPRAWKOWEJ, DO ZALICZENIA MOGĄ PRZYSTĄPIĆ TYLKO TE OSOBY, KTÓRE MAJĄ PISEMNĄ ZGODĘ DZIEKANA (przedłużenie sesji)! NIKT INNY NIE ZOSTANIE DOPUSZCZONY DO ZALICZENIA!

 

Proszę nie zapomnieć o dowodzie tożsamości

 

 

 

 

Regulamin

REGULAMIN ZAKŁADU

 

  1. Wierzchnie okrycia należy zostawić w szatni.
  2. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, trzy spóźnienia są równoznaczne z jedną nieobecnością, którą trzeba odrobić.
  3. Na ćwiczenia należy przychodzić przygotowanym teoretycznie zgodnie z tematyką ćwiczeń i wykładów (patrz plan zajęć i załącznik nr1).
  4. Nieobecności podczas ćwiczeń muszą być usprawiedliwione, przy czym respektowane będą tylko zwolnienia lekarskie oraz zwolnienia losowe poświadczone przez Kierownika Zakładu Anatomii i Antropologii (prof. dr hab. Barbara Duda-Biernacka, pok.314, budynek A)
  5. Opuszczone ćwiczenia, ale tylko usprawiedliwione, można odrobić w tym samym tygodniu z inną grupą (należy mieć potwierdzenie odrobienia nieobecności przez osobę prowadzącą odrabiane zajęcia) o ile nie będzie to kolidowało z zajęciami z innych przedmiotów. W pozostałych przypadkach należy zaliczyć opuszczone ćwiczenia teoretycznie i praktycznie w godzinach konsultacji lub innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego ćwiczenia.
  6. Warunkiem zaliczenia semestru jest zaliczenie wszystkich kolokwiów przewidzianych w planie zajęć (patrz plan zajęć i załącznik nr1), a w przypadku studiów zaocznych kolokwiów semestralnych.
  7. Osoba, która przystąpi do kolokwium lub egzaminu będąc na zwolnieniu lekarskim, w razie nie zaliczenia nie może się ubiegać o dodatkowy termin.
  8. Wszelkie sprawy, prośby, życzenia indywidualne (np. w sprawach losowych) lub zbiorowe dotyczące zajęć (np. trudności w opanowaniu materiału) należy kierować, w chwili ich zaistnienia, do Kierownika Zakładu Anatomii i Antropologii prof. dr hab. Barbary Dudy-Biernackiej (pok.314, budynek A)

 

 

Zaliczenie

ELEMENTY SKŁADOWE ZALICZENIA PRZEDMIOTU

 

Zasady oceniania przedmiotu: anatomia 

(Fizjoterapia, Sport, Terapia zajęciowa, Wychowanie Fizyczne)

 

I. Egzamin:

- do egzaminu dopuszczone są osoby, które otrzymały oceny co najmniej dostateczne

z każdego  z semestrów (I semestr, II semestr).

 

II. Ćwiczenia, zaliczenie semestru polega na:

- zaliczeniu każdego kolokwium na co najmniej ocenę dostateczną

- w indeksie zostaje wpisana średnia z ocen zdobytych z każdego kolokwium

 

kolokwium odbywa się na koniec każdego działu (do zdobycia max.30pkt)

daty kolokwiów znajdziecie w planie zajęć (gabloty na korytarzu Zakładu)

- niedostateczna: < 18  pkt

- dostateczna: 18 –20,9 pkt

- dostateczna plus: 21,0 – 23,9 pkt

- dobra: 24,0 – 26,9 pkt

- dobra plus: 27,0 – 28,9 pkt

- bardzo dobra: 29,0 – 30,0 pkt

 

 

 

Treści programowe
Treści TiR
Tematyka prac magisterskich i licencjackich

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH1. Styl i jakość życia oraz struktura antropologiczna osób w różnym wieku.
2. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju.
3. Poziom rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.
4. Trening sportowy i jego wpływ na cechy fizyczne.
5. Anatomiczne aspekty budowy człowieka, a zagrożenie w sporcie.

Osoby uprawnione do prowadzenia prac magisterskich:

1. prof. nadzw. dr hab. Barbara Duda
2. dr Ewa Rogowska
3. dr Ewa Wójtowicz
4. dr Damian Jeżyk