Jesteś tutaj: Uczelnia > Wydziały > Wydział Wychowania Fizycznego > Katedry i Zakłady > Katedra Nauk Przyrodniczych > Zakład Anatomii i Antropologii

Nauczyciele - dyżury / konsultacje

Nauczyciele Zakładu

 

UWAGA:

 

 Proszę często sprawdzać tę stronę gdyż godziny dyżurów mogą się zmieniać.

W czasie sesji zaliczeniowej/egzaminacyjnej nie ma zajęć, zatem niektórzy nauczyciele zmienili swoje godziny konsultacji. Proszę to sprawdzić.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU ANATOMII I ANTROPOLOGII/ DIRECTOR DEPARTMENT


dr hab. Barbara Duda - Biernacka, prof. AWFiS

Dyżur: środa, godz. 8.00-9.30

pok. 314 budynek A

Telefon: (58) 55 47 304
e-mail: anatomia@awf.gda.pl
e-mail: barbara.duda-biernacka@awf.gda.pl

 

 

WYKŁADOWCY / LECTURERS

dr Ewa Wójtowicz

Dyżur: środa godz. 7.30 - 8.15 oraz 9.15-10.00
pok. 309, 310, 311 lub 315 budynek A

Telefon: (58) 55 47 257 lub 393 lub 275
e-mail: ewa.wojtowicz@awf.gda.pldr Damian Jeżyk

Dyżur: czwartek, godz. 12.00-13.30
pok. 308, 312, 315 lub 316 budynek A

Telefon: (58) 55 47 326 lub 275
e-mail: damian.jezyk@awf.gda.pldr Iwona Bonisławska

Dyżur: poniedziałek godz. 11.30 -13.00
pok. 309 budynek A

e-mail: iwona.bonislawska@awf.gda.pl

nbsp]

mgr Katarzyna Micielska

Dyżur: poniedziałek godz. 12.30-14.00
pok. 309 budynek A

e-mail: katarzyna.micielska@awf.gda.pl

 

mgr Monika Błudnicka (doktorantka)

e-mail: mbludnicka@interia.pl

 

 

 

Ogłoszenia zakładu

Uwaga .

OGŁOSZENIA ZAKŁADU

 

[nbsp

 

Szanowni Studenci

Prosimy możliwie szybko założyć konto mailowe grup i roku by tą drogą otrzymywać

materiały dydaktyczne, informacje o zaliczeniach itp.

 

[nbsp/

 

Każda osoba przystępująca do egzaminu/zaliczenia obowiązana jest wylegitymować się dowodem tożsamości ze zdjęciem (pod rygorem niewpuszczenia na salę).

 

Zwolnienia z egzaminu:

Należy mieć średnią z wszystkich zaliczeń z obu semestrów 4,0 w tym z wykładów. Osoba, która zaliczała poprawkowo któreś z kolokwiów traci takie uprawnienia. Zwalniamy najlepszych!

 

Studia Zaoczne/Niestacjonarne

  

 

 

 

Studia stacjonarne

 

Zaliczenie z wykładów i ćwiczeń z anatomii:

Grupy mgr Micielskiej

zdają w środę, 20 lutego o godz. 15.15 w sali 311.

Osoby które mają do zaliczenia jedynie praktykę z mięśni

zaliczają o godz. 16.15 w tej samej sali.

Na wszelki wypadek trzeba mieć rysunki szkieletu.

 

 

 

 

Grupy dra Jeżyka

TZ drugie kolokwium poprawkowe odbędzie się

w czwartek, 21 lutego, w sali 311/312 o godz. 11.00

WF i S - trzecie kolokwium poprawkowe odbędzie się

w czwartek, 21 lutego o godz. 16.15 w sali 311

Osoby z każdego kierunku, które mają niezaliczoną jedynie praktykę z mięśni (przebieg), zaliczają tego samego dnia ale wcześniej, w godzinach konsultacji (z wykorzystaniem sznurka i szkieletu).

Na wszelki wypadek trzeba mieć rysunki szkieletu.

 

 

 

Proszę nie zapomnieć o dowodzie tożsamości

 

 

 

 

Regulamin

REGULAMIN ZAKŁADU

 

  1. Wierzchnie okrycia należy zostawić w szatni.
  2. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, trzy spóźnienia są równoznaczne z jedną nieobecnością, którą trzeba odrobić.
  3. Na ćwiczenia należy przychodzić przygotowanym teoretycznie zgodnie z tematyką ćwiczeń i wykładów (patrz plan zajęć i załącznik nr1).
  4. Nieobecności podczas ćwiczeń muszą być usprawiedliwione, przy czym respektowane będą tylko zwolnienia lekarskie oraz zwolnienia losowe poświadczone przez Kierownika Zakładu Anatomii i Antropologii (prof. dr hab. Barbara Duda-Biernacka, pok.314, budynek A)
  5. Opuszczone ćwiczenia, ale tylko usprawiedliwione, można odrobić w tym samym tygodniu z inną grupą (należy mieć potwierdzenie odrobienia nieobecności przez osobę prowadzącą odrabiane zajęcia) o ile nie będzie to kolidowało z zajęciami z innych przedmiotów. W pozostałych przypadkach należy zaliczyć opuszczone ćwiczenia teoretycznie i praktycznie w godzinach konsultacji lub innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego ćwiczenia.
  6. Warunkiem zaliczenia semestru jest zaliczenie wszystkich kolokwiów przewidzianych w planie zajęć (patrz plan zajęć i załącznik nr1), a w przypadku studiów zaocznych kolokwiów semestralnych.
  7. Osoba, która przystąpi do kolokwium lub egzaminu będąc na zwolnieniu lekarskim, w razie nie zaliczenia nie może się ubiegać o dodatkowy termin.
  8. Wszelkie sprawy, prośby, życzenia indywidualne (np. w sprawach losowych) lub zbiorowe dotyczące zajęć (np. trudności w opanowaniu materiału) należy kierować, w chwili ich zaistnienia, do Kierownika Zakładu Anatomii i Antropologii prof. dr hab. Barbary Dudy-Biernackiej (pok.314, budynek A)

 

 

Zaliczenie

ELEMENTY SKŁADOWE ZALICZENIA PRZEDMIOTU

 

Zasady oceniania przedmiotu: anatomia 

(Fizjoterapia, Sport, Terapia zajęciowa, Wychowanie Fizyczne)

 

I. Egzamin:

- do egzaminu dopuszczone są osoby, które otrzymały oceny co najmniej dostateczne

z każdego  z semestrów (I semestr, II semestr).

 

II. Ćwiczenia, zaliczenie semestru polega na:

- zaliczeniu każdego kolokwium na co najmniej ocenę dostateczną

- w indeksie zostaje wpisana średnia z ocen zdobytych z każdego kolokwium

 

kolokwium odbywa się na koniec każdego działu (do zdobycia max.30pkt)

daty kolokwiów znajdziecie w planie zajęć (gabloty na korytarzu Zakładu)

- niedostateczna: < 18  pkt

- dostateczna: 18 –20,9 pkt

- dostateczna plus: 21,0 – 23,9 pkt

- dobra: 24,0 – 26,9 pkt

- dobra plus: 27,0 – 28,9 pkt

- bardzo dobra: 29,0 – 30,0 pkt

 

 

 

Treści programowe
Treści TiR
Tematyka prac magisterskich i licencjackich

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH1. Styl i jakość życia oraz struktura antropologiczna osób w różnym wieku.
2. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju.
3. Poziom rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.
4. Trening sportowy i jego wpływ na cechy fizyczne.
5. Anatomiczne aspekty budowy człowieka, a zagrożenie w sporcie.

Osoby uprawnione do prowadzenia prac magisterskich:

1. prof. nadzw. dr hab. Barbara Duda
2. dr Ewa Rogowska
3. dr Ewa Wójtowicz
4. dr Damian Jeżyk