KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ
fitness – nowoczesne formy gimnastyki

informacje podstawowe
CEL
zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu rekreacji ruchowej -  fitness – nowoczesnych form gimnastyki

UCZESTNICY
cały kurs (150 godzin) - osoby z wykształceniem co najmniej średnim
część specjalistyczna kursu (80 godzin) - studenci po zaliczonym II roku studiów na kierunku turystyka i rekreacja lub wychowanie fizyczne; absolwenci AWF po kierunku turystyka i rekreacja lub wychowanie fizyczne; osoby posiadające zaświadczenie o ukończonej części ogólnej kursu instruktorów rekreacji ruchowej lub kursu instruktorów sportu

CZAS TRWANIA
150 godzin zajęć (dla osób uczestniczących w całym kursie)
80 godzin zajęć (dla osób uczestniczących w części specjalistycznej)

FORMA ORGANIZACYJNA
wykłady, zajęcia praktyczne

FORMY ZALICZENIA
-uczestnictwo we wszystkich zajęciach
-egzamin z teorii i praktyki specjalności rekreacji ruchowej – fitness – nowoczesne formy gimnastyki

DOKUMENT KOŃCOWY
po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują legitymację instruktora rekreacji ruchowej – specjalność – fitness – nowoczesne formy gimnastyki, wydaną przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na podstawie § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738 z późniejszymi zmianami) oraz świadectwo ukończenia kursu; dokumenty końcowe wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu końcowego

wymagane dokumenty
KOMPLET DOKUMENTÓW
-podanie skierowane do Dyrektora Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk (druk dostępny w linku wzory druków)
-zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w kursie
-kwestionariusz osobowy (druk dostępny w linku wzory druków)
-2 fotografie (format legitymacyjny)
-oświadczenie o ubezpieczeniu NW (druk dostępny w linku wzory druków)
-poświadczona (przez notariusza lub np. w miejscu pracy) kopia dowodu osobistego
-poświadczona (przez notariusza lub np. w miejscu pracy) kopia świadectwa  ukończenia szkoły średniej (lub odpis) lub poświadczona kopia dyplomu studiów wyższych (kierunek TiR lub kierunek WF) lub poświadczona kopia zaświadczenia o ukończonej części ogólnej kursu instruktorów rekreacji ruchowej lub instruktorów sportu lub poświadczona kopia aktualnej legitymacji studenckiej AWFiS (po zaliczonym II roku  kierunku TiR lub kierunku WF)
-dowód wpłaty uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu sesji; jeśli opłata  dokonywana jest w ratach – dowód wpłaty drugiej raty uczestnicy przedstawiają  w połowie trwania kursu

Komplet dokumentów można dostarczyć do Biura UCEU - pokój 13 na parterze w budynku głównym AWFiS Gdańsk:
poniedziałek – środa  godz. 11.oo – 14.oo
czwartek – nieczynne
piątek godz. 12.oo – 15.oo
lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

wzory druków dostępne w linku Biuro UCEU
-podanie
-kwestionariusz osobowy (druk dwustronny)
-oświadczenie o ubezpieczeniu

regulamin studiów dostępny w linku Biuro UCEU

opłaty
CENA KURSU 1.500 zł (w 2 równych ratach po 750 zł) - cały kurs – dla osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie

CENA KURSU  800 zł (w 2 równych ratach po 400 zł) - część specjalistyczna – dla studentów po zaliczonym II roku studiów na kierunku turystyka i rekreacja lub wychowanie fizyczne; dla absolwentów AWFiS po kierunku turystyka i rekreacja lub wychowanie fizyczne; dla osób posiadających zaświadczenie o ukończonej części ogólnej kursu instruktorów rekreacji ruchowej lub instruktorów sportu

Dowód wpłaty uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu sesji; jeśli opłata dokonywana jest w ratach – dowód wpłaty drugiej raty uczestnicy przedstawiają  w połowie trwania kursu (pierwszej opłaty dokonuje się po otrzymaniu imiennego zawiadomienia o przyjęciu na kurs)

NUMER KONTA BANKOWEGO

AWFiS Gdańsk
BANK PKO BP S.A.
60 1020 1811 0000 0802 0069 8373
z dopiskiem
kurs dokształcający – fitness – nowoczesne formy gimnastyki

FAKTURA 
w przypadku potrzeby otrzymania faktury na wpłaconą kwotę  należy w ciągu 7 dni od momentu dokonania wpłaty powiadomić kwesturę uczelni: tel.  058 55 47 383 lub 058 55 47 126 w godzinach 7.00 – 15.00.

INFORMACJE DODATKOWE
słuchacze we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia (w kompleksie budynków uczelni mieści się stołówka i bufety, w których można korzystać z odpłatnego wyżywienia); zobowiązani są także do indywidualnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z zajęciami odbywanymi w ramach kursu (druk dostępny w linku wzory druków)

termin i miejsce zajęć
TERMIN ZAJĘĆ
rekrutacja ciągła (decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów) – dokładny termin rozpoczęcia kursu jest ustalany z chwilą skompletowania grupy min. 16 słuchaczy

MIEJSCE ZAJĘĆ
realizacja programów kursów dokształcających i studiów podyplomowych odbywa się na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1 - w nowoczesnym centrum kongresowym, w pracowniach komputerowych, w doskonale wyposażonym Laboratorium Wysiłku Fizycznego, w wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej i specjalistycznych salach sportowych, na odpowiadających współczesnym standardom stadionie lekkoatletycznym i boiskach piłkarskich, na kortach tenisowych oraz 25-metrowej pływalni; w kompleksie budynków uczelni mieści się stołówka i bufety, w których można korzystać z odpłatnego wyżywienia, księgarnia (tel. 058 55 47 380) oraz przychodnia lekarska (tel. 058 55 47 255)