Prof. Waldemar Moska nowym Rektorem AWFiS w Gdańsku

26.01.2012

W dniu 26 stycznia 2012r. w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Gdańsku przeprowadzone zostały wybory rektora uczelni. Jedyną kandydaturą była kandydatura prof. nadzw. dr. hab. Waldemara Moski zgłoszona przez prof. nadzw. dr. hab. Kazimierza Kochanowicza.  W głosowaniu wzięło udział 24 elektorów, a potrzebna do wyboru rektora liczba głosów wynosiła 13. Za kandydaturą prof. Waldemara Moski opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy członkowie kolegium elektorów. Kadencja nowego Rektora AWFiS w Gdańsku będzie obejmowała lata 2012- 2016.
Komisji skrutacyjnej powołanej w celu obliczenia głosów na kandydata na stanowisko rektora przewodniczył prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski, a członkami komisji byli: prof. nadzw. dr hab. Radosław Laskowski, dr Krzysztof Wnorowski oraz Julia Kasprzykowska .

Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moskaurodził się 29 czerwca 1962 roku w Wejherowie. Po ukończeniu w 1985 r. studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku pozostał na uczelni, pełniąc funkcję asystenta. Jego kariera zawodowa i naukowa nieprzerwanie związana jest z Akademią; po obronieniu w 1995 roku pracy doktorskiej został adiunktem AWF, a w 2007 roku – po zdaniu kolokwium habilitacyjnego – dołączył do grona profesorów AWFiS.
     W 2008 roku został Kierownikiem Zakładu Historii i Organizacji Kultury Fizycznej, i jeszcze w tym samym roku powołano go na stanowisko Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji.
10 września 2010 roku został wybrany na Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego.
    Jest autorem około 90 publikacji naukowych, w tym 6 monografii, a także redaktorem i współredaktorem 14 pozycji zwartych. Pełni funkcję współredaktora naczelnego czasopisma „GeoJournal of Tourism and Geosites”.
    Posiada uprawnienia trenera II klasy w siatkówce i tenisie stołowym. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Oceny Kadr Trenerskich Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W latach 2005-2007 pracował ze sportowcami niepełnosprawnymi w Stowarzyszeniu Rehabilitacyjno-Sportowym „Szansa Start” Gdańsk, a w uznaniu zaangażowania w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych uzyskał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia. 
Jest aktywnie zaangażowany w promowanie idei sportu powszechnego.

źródło: BP AWFiS

Galeria zdjęć - fot. Beata Zarach

tl_files/awf/newsy/01-2012/Wybory_Rektora_AWFiS_26_stycz_2012_fot_Beata_Zarach_8291.jpg

Wróć