odnowa biologiczna

STUDIA PODYPLOMOWE
odnowa biologiczna

informacje podstawowe

CEL
zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania procesem odnowy biologicznej w sporcie

UCZESTNICY
osoby legitymujące się dyplomem studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku fizjoterapia

CZAS TRWANIA
2 semestry – 204 godzin zajęć (4 - 5 sesji stacjonarnych, z których każda trwa około tygodnia – średnio co 2 miesiące) + 100 godzin praktyki specjalistycznej we własnym zakresie

FORMA ORGANIZACYJNA
wykłady, zajęcia praktyczne

FORMY ZALICZENIA
-zaliczenia (teoretyczne i praktyczne)
-uczestnictwo we wszystkich zajęciach
-złożenie karty zaliczeniowej, zaświadczenia potwierdzającego realizację praktyki oraz złożenie pracy dyplomowej napisanej wg wzoru
-obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

DOKUMENT KOŃCOWY
po złożeniu karty zaliczeniowej, zaświadczenia o realizacji praktyki oraz złożeniu pracy dyplomowej i po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie odnowy biologicznej oraz legitymację instruktora odnowy biologicznej wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na podstawie § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738 z późniejszymi zmianami); dokumenty końcowe wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu końcowego
wymagane dokumenty

KOMPLET DOKUMENTÓW
-podanie skierowane do Dyrektora Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk (druk dostępny w linku wzory druków)
-kwestionariusz osobowy (druk dostępny w linku wzory druków)
-poświadczona (przez notariusza, w miejscu pracy lub na miejscu – w Biurze UCEU AWFiS Gdańsk) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku fizjoterapia (lub odpis)
-zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w studiach
-2 fotografie (format legitymacyjny)
-oświadczenie o ubezpieczeniu NW (druk dostępny w linku wzory druków)
-poświadczona (przez notariusza, w miejscu pracy lub na miejscu – w Biurze UCEU AWFiS Gdańsk) kopia dowodu osobistego
-dowód wpłaty uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru (pierwszej opłaty dokonuje się po otrzymaniu imiennego zawiadomienia o przyjęciu na studia)

Komplet dokumentów można dostarczyć do Biura UCEU – pokój 13 na parterze w budynku głównym AWFiS Gdańsk:
poniedziałek – środa  godz. 11.oo – 14.oo
czwartek – nieczynne
piątek godz. 12.oo – 15.oo
lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

wzory druków dostępne w linku Biuro UCEU

-podanie
-kwestionariusz osobowy (druk dwustronny)
-oświadczenie o ubezpieczeniu

regulamin studiów dostępny w linku Biuro UCEU

opłaty


CENA STUDIÓW  3.200 zł (za 2 semestry)

OPŁATY   1.600 zł/semestr
dowód wpłaty uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru (pierwszej opłaty dokonuje się po otrzymaniu imiennego zawiadomienia o przyjęciu na studia)

 

FAKTURA 
w przypadku potrzeby otrzymania faktury na wpłaconą kwotę  należy w ciągu 7 dni od momentu dokonania wpłaty powiadomić Biuro UCEU 58/55 47 347 w godzinach 8.00 – 14.00.

INFORMACJE DODATKOWE
słuchacze we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia (w kompleksie budynków uczelni mieści się stołówka i bufety, w których można korzystać z odpłatnego wyżywienia); zobowiązani są także do indywidualnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z zajęciami odbywanymi w ramach studiów (druk dostępny w linku wzory druków)

termin i miejsce zajęć


TERMIN ZAJĘĆ
rekrutacja ciągła (decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów) – dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy min. 20 słuchaczy

MIEJSCE ZAJĘĆ
realizacja programów kursów dokształcających i studiów podyplomowych odbywa się na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1 - w nowoczesnym centrum kongresowym, w pracowniach komputerowych, w doskonale wyposażonym Laboratorium Wysiłku Fizycznego, w wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej i specjalistycznych salach sportowych, na odpowiadających współczesnym standardom stadionie lekkoatletycznym i boiskach piłkarskich, na kortach tenisowych oraz 25-metrowej pływalni; w kompleksie budynków uczelni mieści się stołówka i bufety, w których można korzystać z odpłatnego wyżywienia, księgarnia (tel. 058 55 47 380) oraz przychodnia lekarska (tel. 058 55 47 255)

program i wykładowcy

WYKŁADOWCY
zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy - praktyków i teoretyków wychowania fizycznego i sportu oraz przez najwybitniejsze autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki

PROGRAM