zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - studia kwalifikacyjne

CEL  - wzbogacenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

UCZESTNICY - osoby legitymujące się dyplomem studiów wyższych (absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra), posiadające przygotowanie pedagogiczne

CZAS TRWANIA - 3 semestry – 350 godzin zajęć (sesje sobotnio – niedzielne)

FORMA ORGANIZACYJNA  - wykłady, zajęcia warsztatowe

FORMY ZALICZENIA
 - zaliczenia (teoretyczne i praktyczne)
 - uczestnictwo we wszystkich zajęciach 
 - złożenie karty zaliczeniowej i pracy dyplomowej napisanej wg wzoru
 - obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

DOKUMENT KOŃCOWY  - po złożeniu karty zaliczeniowej, pracy dyplomowej i po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością fizyczną, wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku; świadectwo wydawane jest w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu końcowego

KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
 - podanie skierowane do Dyrektora Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk (druk dostępny w linku wzory druków)
 - kwestionariusz osobowy (druk dwustronny dostępny w linku wzory druków)
 - poświadczona (w miejscu pracy, u notariusza lub na miejscu - w Biurze UCEU AWFiS Gdańsk) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub odpis) 
 - dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne (jeśli fakt ten nie wynika z dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 - zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w studiach 
 - 1 fotografia (format legitymacyjny)
 - oświadczenie o ubezpieczeniu NW (druk dostępny w linku wzory druków)
 - poświadczona (w miejscu pracy, u notariusza lub na miejscu – w Biurze UCEU AWFiS Gdańsk) kopia dowodu osobistego
 - dowód wpłaty uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru (pierwszej opłaty dokonuje się po otrzymaniu imiennego zawiadomienia o przyjęciu na studia)

Komplet dokumentów można dostarczyć do Biura UCEU - pokój 13 na parterze w budynku głównym AWFiS Gdańsk:
 poniedziałek – wtorek w godz. 8.oo – 15.oo 
 czwartek – nieczynne
 sobota w godz. 8.oo – 12.oo 
lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

CENA STUDIÓW - 4.800 zł (za 3 semestry)

OPŁATY - 1.600 zł/semestr
 dowód wpłaty uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru (pierwszej opłaty dokonuje się po otrzymaniu imiennego zawiadomienia o przyjęciu na studia); w przypadku potrzeby otrzymania faktury na wpłaconą kwotę należy w ciągu 7 dni od momentu dokonania wpłaty powiadomić Biuro UCEU tel. 058 55 47 347 lub przesłac prośbę drogą eletroniczną na adres biurouceu@awf.gda.pl;słuchacze we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia (w kompleksie budynków uczelni mieści się stołówka i bufety, w których można korzystać z odpłatnego wyżywienia).

TERMIN ZAJĘĆ  - rekrutacja ciągła (decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów) – dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania 2 (dwóch) grup po min. 20 słuchaczy

MIEJSCE ZAJĘĆ - realizacja programu studiów odbywa się na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1

WYKŁADOWCY - zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy - praktyków i teoretyków wychowania fizycznego i sportu oraz przez najwybitniejsze autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki

PROGRAM