Przewody doktorskie

Wszczęte przewody doktorskie - 11.12.2018

mgr Jolanta Kilanowska

„Sprawność fizyczna a zachowania prozdrowotne dzieci ze szkół polskich i norweskich w wieku 11 – 13 lat”

Promotor:

dr hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK w Toruniu

 

mgr Izabela Kozakiewicz

„Efektywność ćwiczeń Iyengar Jogi i Vinyasa Power Jogi w odniesieniu do komponentów sprawności fizycznej kobiet w wieku 45-59 lat”

Promotor:

prof. dr hab. Stanisław Sawczyn

Promotor pomocniczy:

dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS

 

mgr Agnieszka Perzyńska

„Trening zdrowotny nordic walking a wskaźniki pozytywnego zdrowia fizycznego w prewencji nadciśnienia tętniczego krwi u osób po 60.roku”

Promotor:

dr hab. Katarzyna Prusik, prof. AWFiS

 

mgr Łukasz Bielawa

„Trening zdrowotny Nordic Walking a zmiany stabilności posturalnej u kobiet w wieku 60-75 lat”

Promotor:

dr hab. Katarzyna Prusik, prof. AWFiS

 

mgr Tomasz Dudziak

„Trening zdrowotny realizowany metodą obwodową a skład ciała i wydolność fizyczna dzieci z nadwagą i otyłością w wieku 9 – 11 lat”

Promotor:

prof. dr hab. Stanisław Sawczyn

 

mgr Artur Myśliwiec

„Wysiłek fizyczny o niskiej i wysokiej intensywności a zmienność glikemii i poziomu wyrównania metabolicznego u młodzieży z cukrzycą typu 1”

Promotor:

dr hab. Zbigniew Jastrzębski, prof. AWFiS

 

mgr Piotr Zawadzki

„Przemiany bazy hotelowej i jej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim a aktywność fizyczna gości”

Promotor:

dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS

Promotor pomocniczy:

dr Joanna Jedel

Zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazem i systematyką OECD - 07.08.2018

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Turystyki i Rekreacji - 22.01.2016

Profil prac doktorskich przeprowadzanych na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku dotyczyć powinien rekreacyjnej aktywności fizycznej, a także profilaktyki zdrowotnej, w której aktywność fizyczna odgrywa szczególną rolę.

Wzorzec koncepcji rozprawy doktorskiej będącej podstawą wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Turystyki i Rekreacji - 22.01.2016

Rozprawa doktorska jako spójny tematycznie zbiór artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku - 22.01.2016

Zgodnie z Ustawą z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1852 z późn. zm.) tj. „Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki”

Zarządzenie Rektora dot. zasad finansowania postępowań o nadanie doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora - 21.01.2016