Akty prawne

Wykaz czasopism naukowych 2013 - 2016 - 12.12.2016

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku (z późn. zm.) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - 13.10.2016

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - 12.10.2016

Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sieprnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych - 28.01.2016