Aktualności

OGŁOSZENIE KONKURSU SONATA BIS 7 - 22.06.2017

Konkurs SONATA BIS 7 - na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis7

OGŁOSZENIE KONKURSU SONATA 13 - 22.06.2017

Konkurs SONATA 13 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata13

OGŁOSZENIE KONKURSU HARMONIA 9 - 22.06.2017

Konkurs HARMONIA 9 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Termin składania wniosków do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia9

OGŁOSZENIE KONKURSU MAESTRO 9 - 22.06.2017

Konkurs MAESTRO - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Termin składania wniosków do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro9

DRUGA EDYCJA KONKURSU POLSKIEJ AKADEMII NAUK W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW - 03.02.2017

Konkurs na najlepszą publikację naukową, której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej.

Przyznawanych jest pięć równorzędnych nagród w następujących pięciu dziedzinach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk biologicznych i rolniczych, nauk ścisłych i nauk o Ziemi, nauk technicznych, nauk medycznych. Każda o wartości 4.000 złotych.

Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną do Oddziału PAN w Gdańsku, w okresie od 15 stycznia do 31 marca, na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.gdansk.pan.pl , na adres gdansk@pan.pl.  Do wniosku należy załączyć zgłaszaną do nagrody publikację w wersji elektronicznej (w postaci pliku PDF).

OFERTA PROGRAMOWA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ - 16.01.2017

15 programów skierowanych do naukowców z całego świata będących na różnych etapach kariery i reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursów, re­gulaminy, formularze on-line oraz terminy naborów i do­kumentacja niezbędna do złożenia wniosku, a także ak­tualizacje dotyczące programów oraz nowych propozycji programowych znajdują się na stronie:

www.fnp.org.pl.

Ogłoszenie konkursu MINIATURA 1 - 19.12.2016

Konkurs MINIATURA - na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. 20 mln złotych budżetu i nabór w trybie ciągłym od 3 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z możliwością kontynuacji w 2018 r.

Projekty badawcze zgłaszane do konkursu Miniatura 1, będą mogły trwać nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku wcześniejszego skończenia działań, możliwe będzie skrócenie projektu. 

 

Wnioskodawcami w konkursie Miniatura 1 mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:

  • stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

Ogłoszenie konkursu UWERTURA 1 - 16.12.2016

Konkurs UWERTURA 1 - na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Środki pozyskane w ramach Uwertury będzie można przeznaczyć tylko na odbycie zagranicznego stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC.

Wiadomo już, że staż będzie mógł trwać od 3 do 6 miesięcy. Na każdy miesiąc trwania stażu laureat konkursu Uwertura otrzyma 15 000 zł. Na pokrycie kosztów podróży - w zależności od jej odległości - przeznaczyć będzie można od 1 000 zł  do 10 000 zł.

Na laureacie konkursu spoczywał będzie jeden zasadniczy obowiązek. W terminie 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu, naukowiec będzie musiał złożyć wniosek do ERC. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić wszystkie środki, które otrzymał w ramach konkursu Uwertura. Budżet konkursu wynosi 5 mln zł. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1

Ogłoszenie konkursu SONATINA 1 - 16.12.2016

Konkurs SONATINA 1 -  na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1

Ogłoszenie konkursu ETIUDA 5 - 16.12.2016

Konkurs ETIUDA 5 -  na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2017 r.

Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. Wysokość stypendium wynosi 4 500 zł miesięcznie. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5